Heves-Transz Kft.
Heves-Transz Kft.
Nemzetközi szállítmányozás

Általános Szerződési Feltételek

konténeres közúti fuvarozási tevékenységre

Név: Heves-Transz Kft.

Székhely: 3360 Heves, Szerelem A. út 1.

Adószám: 14044993-2-10

A továbbiakban mint – Fuvaroztató

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: szerződés-) a Fuvaroztató által a Fuvarozók részére adott közötti fuvarozási feladatok teljesítésének feltételeit szabályozza. A jelen szerződést elfogadó Fuvarozó vállalja, hogy a Fuvaroztató által adott konkrét fuvarfeladatokat a jelen szerződés és a hatályos jogszabályok előírásai szerint elvégzi.

1.2. A fuvarozás a vonatkozó magyar jogszabályi előírások (ideértve a Ptk, KÁSZ, MÁSZF) és különösen az 1971 évi 3 trv. (CMR egyezmény) szabályai szerint történik.

1.3.Jelen szerződés hatálya alá esnek mindazon belföldi és uniós országokban végrehajtott legfeljebb 10 munkanapot igénybe vevő fuvarozások, melyekre a Fuvaroztató a Fuvarozó részére, jelen szerződés hatálya alatt megbízást ad

2. A fuvarozási szerződés létrejötte

2.1. Fuvarozó köteles a jelen szerződést magára nézve kötelezőnek elfogadni, az egyedi fuvarmegbízások megszerzéséhez. Fuvaroztató csak a jelen szerződés elfogadása esetén ad egyedi megbízásokat a Fuvarozónak. Jelen szerződés megismerését Fuvaroztató a weboldalán teszi lehetővé, erre irányuló kifejezett kérés esetén egyedileg is megküldi a Fuvarozó részére.

2.2. A Fuvarozó igazolható módon (aláírt, illetve írott vagy egyéb módon rögzített akaratnyilatkozat) köteles jelezni a Fuvaroztató részére, hogy a jelen szerződést megismerte, annak rendelkezéseit megtárgyaltnak tekinti, azokat magára nézve kötelezőnek elfogadta. Amennyiben Fuvarozó törvényes képviselője email (fax, illetve postai levél) üzenetet küld a Fuvaroztatónak „a szerződés megismeréséről és elfogadásáról” (a továbbiakban: elfogadás-), felek azt a Ptk. 6:78. § szerinti szerződési tartalommá válás feltételének állítják. Az elfogadó üzenetben köteles a Fuvarozó megadni a kapcsolattartási telefonszámokat és email címeket.

2.3. Fuvaroztató tájékoztatja a Fuvarozót, hogy a jelen szerződés eltér a közöttük esetleg korábban kialakult szerződési gyakorlattól, így az összes rendelkezését külön – külön és részleteiben fogadja el amennyiben üzenetében az elfogadásról tájékoztatja a Fuvaroztatót.

2.4. A Fuvarozó 2.2. pontban rögzített elfogadását követően mindaddig jelen szerződés szerint köteles elvégezni a Fuvaroztató által részére adott és általa vállalt konkrét fuvarmegbízásokat, amíg a jelen szerződés szerint nem szűnt meg (pld. egyoldalúan felmondással) a felek közötti jogviszony. Fuvaroztató elfogadása határozatlan idejű keretjogviszonyt hoz létre a felek között, mely jogviszonyban Fuvarozó vállalja, hogy amennyiben Fuvaroztató fuvarfeladatokat ad számára, azok elfogadása esetén elvégzi azokat.

2.5. A konkrét fuvarozási feladat kiadása nincs írásbeli alakhoz kötve, az szóban és ráutaló magatartással is létrejöhet. A fuvarfeladat kiadásának igazolása Fuvaroztató terhére esik. Felek az elfogadó üzenetben (2.2.) megadott email címre vagy kapcsolattartási telefonszámokra Fuvaroztató által küldött üzenetet (email illetve sms) konkrét fuvarfeladat kiadásnak elfogadják (a továbbiakban: fuvarüzenet).

2.6. A Fuvaroztató a fuvarüzenetre adott elfogadó válaszában fogadja el a fuvarfeladatot. Felek az elfogadó üzenetben (2.2.) megadott email címről vagy kapcsolattartási telefonszámokról Fuvaroztató által küldött elfogadó üzenetet (email illetve sms) konkrét fuvarfeladat elvállalásnak elfogadják (a továbbiakban: fuvarüzenet elfogadás).

2.7. A Fuvaroztató minden esetben a fuvarfeladat elvégzése előtti napon, legkésőbb 18 óráig köteles a Fuvarozót tájékoztatni a konkrét fuvarfeladatról..

2.8. A konkrét fuvarfeladatra vonatkozó fuvarüzenet a feladatra vonatkozó alábbi lényeges információkat tartalmazza:

 • Az áru fajtája és az osztályozás leírása (pl. veszélyes áruk);
 • Az áruk értéke, ha szükséges és előírt:
 • A csomagolás típusa a csomagok tartalmával, számával és a csomagok súlyával (bruttó / nettó):
 • Az átvétel / szállítás helye:
 • A szállításra valamint a szállítás módjára vonatkozó utasítások és feltételek (tenger / közút / ömlesztett áru / konténeres rakomány stb.)
 • Különleges utasítások a vámkezelésről, a dokumentumok kiadásáról stb.

2.9. Fuvarozó köteles a fuvarüzenet érkezését követő 2 órán belül visszaigazolni fuvarüzenet elfogadással (2.6.) Fuvaroztatónak, hogy az adott feladatot elvégzi, és egyidejűleg közli a feladatot végző gépjármű rendszámát, a gépkocsivezető nevét, mobiltelefonszámát (egyéb elérhetőségeit). Amennyiben Fuvarozó tehergépjárműve műszaki, vagy egyéb okok miatt a megadott időre nem tud kiállni, úgy haladéktalanul értesíti Fuvaroztatót és egyidejűleg gondoskodik helyettesítő járműről, amelyre az eredetileg teljesítő járműre vonatkozó kritériumok az irányadók. Amennyiben nem jelez vissza Fuvarozó a fuvarüzenetre 2 órán belül fuvarüzenet elfogadással vagy eltérő tartalommal, válaszol, az a fuvarüzenet nem vállalását jelenti.

2.10. A fuvarüzenetben szereplő hibás információkat a Fuvarozó írásban (e.mail, szöveges üzenet) köteles jelezi a Fuvaroztatónak. A hibás adat ellenőrzése után az eseti fuvarmegbízás a Fuvaroztató által újból kiállításra kerül.

2.11. Ha a Fuvaroztató a rakodás után igényt tart a kész szállítási dokumentumokra, ezt a Fuvarozónak 24 órán belül a Fuvaroztatónak át kell küldeni. A lerakás után a leigazolt CMR-t 48 órán belül elektronikus úton el kell juttatni a Fuvaroztató részére.

2.12. Fuvaroztató a fuvarfeladat teljesítéséről megbízási összesítőt készít a fuvarfeladat befejezését megelőzően, ennek hiányában heti rendszerességgel. Felek az okirat mintáját jelen szerződés 1. számú mellékletéül rögzítik.

3. A fuvarozó által más fuvarozó bevonása

a. Jelen szerződés tárgyát képező fuvarfeladat végrehajtásához a fuvarozó nem vonhat be alvállalkozót a megbízó írásos jóváhagyása nélkül.

b. Írásos jóváhagyás esetén a fuvarozó és alvállalkozója egyetemlegesen felelősek.

4. A fuvarozó kötelezettségei

A fuvarozó köteles:

a. A fuvareszközt fuvarozásra alkalmas állapotban a megfelelő helyen és időben a fuvar feladat elvégzésének céljából kiállítani és azzal a megbízást végrehajtani.

b. A konténert

 1. felvétel során ellenőrizni (nem sérült vagy lyukas)
  • üres konténer esetén: 1. első fal; 2. baloldal; 3. jobb oldal; 4. padlózat; 5 mennyezet / tető; 6. ajtó (zárhatóság, szigetelés)
  • rakott konténer esetén: 1. első fal; 2. baloldal; 3. jobb oldal; 4. ajtó; 5. zár (esetleges zárak) állapotát, annak számát, húzózással csavarással annak sértetlenségét.
 2. A rakott konténert a kiszállítás napján felvenni, és késedelem nélkül a lerakási címre szállítani (egyéb írásos utasítás hiányában).

c. A megbízást gazdaságosan, gyorsan és biztonságosan elvégezni.

d. A megbízó utasításait maradéktalanul betartani.

e. A megbízó részére haladéktalanul tájékoztatást adni a fuvarozás teljesítésével kapcsolatos minden lényeges körülményről – különösen, ha a küldeményt kár érte, esetleges menetidő túllépés várható (bármilyen okból), a küldemény veszélybe került, a küldemény kiszolgálása nem lehetséges, - Az értesítés elmaradásából eredő mindennemű kárért a fuvarozó felel!

f. A megbízás során keletkező okmányokat (pl. CMR fuvarlevél, EV okmány, T1, depóról kiadási, ill. betárolási papírokat, tartózkodási igazolás, vámgarancia jegy) minden esetben gondosan kitölteni, megőrizni, igazoltatni (bélyegzővel, aláírással) és legkésőbb a tárgyhetet követően harmadik munkanapon a megbízónak átadni, - a megbízó hiányosan kitöltött, nem igazolt okmányokat a teljesítés igazolására nem fogad el.

g. A fuvareszközt valós idejű megfigyelő rendszerrel ellátni (GPS), és annak online hozzáférését a megbízó kérésére rendelkezésre bocsátani.

h. Az alkalmazottak felvétele során annak ellenőrzésére, hogy őket korábban nem találták bűnösnek semmilyen biztonsággal kapcsolatos bűncselekményben, vámvonatkozású bűncselekményben, vagy egyéb bűncselekményben.

i. A gépkocsivezető és a megbízó közötti kétirányú kommunikációt biztosítani, időben 100%-os mértékig az áruk szállítása, ill. rendelkezésre állás során.

j. Az árut szállító gépjárművének, vontatójának vezetőfülkéjét kulcsra zárni, ha a gépkocsivezető nem tartózkodik ott.

k. Érvényes, megfelelő összegű Belföldi Árukár és/vagy CMR Felelősségbiztosítással kell rendelkezni, amelyről szóló igazolásainak másolatát, ezen szerződés aláírásakor köteles a megbízó részére átadni. Jelen keretszerződés aláírásával a fuvarozó szavatolja, hogy fuvarozói felelősségbiztosítását a szerződés időtartama alatt megfelelően érvényesíti.

5. A Fuvarozó jogai

5.1. A fuvarozót a szerződésszerűen teljesített fuvarfeladat ellenében fuvardíj illeti meg, amelynek összegében a felek a fuvarüzenetben és annak elfogadásában előzetesen állapodnak meg.

5.2. A teljesítéssel kapcsolatban felmerülő többletköltségek (pl. parkolás, vámudvar használati díj, túlsúly, várakozási idő) akkor illeti meg a fuvarozót, ha a megbízó a megrendelőjével szemben érvényesíteni tudja, ill. a fuvarozó a megbízót a lehető legrövidebb időn belül értesíti.

5.3. A fizetés 60 napos banki átutalással történik. A fuvarozót 60 napos fizetési késedelmen túl a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg, szabályszerű teljesítés és szabályszerűen átadott okmányok és ugyancsak szabályszerűen kiállított számla esetében.

5.4. Kiállás előtt 24 órán belüli fuvarvisszamondás, a fuvareszköz késedelmes kiállása vagy ki nem állítása esetén a Fuvaroztató a késedelmi kötbért illetve meghiúsulási kötbért követelhet a Fuvarozótól. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes fuvarmegbízás nettó értékéhez igazodik, annak 30% -a. Mindaddig amíg késedelmesen teljesít a Fuvarozó, ennek a kötbérmértéknek az 1/30-ad részét, mint késedelmi kötbért érvényesíthet a Fuvaroztató. A meghiúsulási és késedelmi kötbér együttes mértéke nem haladhatja meg a teljes fuvarmegbízás nettó értékének 30% -át. A kötbérigényén túl jogosult érvényesíteni Fuvaroztató az azt meghaladóan felmerülő tényleges költségeit, kárait. Ha választása szerint nem érvényesít kötbért a Fuvaroztató, késedelem esetén min. egy nap állásidő-pótdíjat számlázhat ki Fuvarozó felé. Állásdíj normál 24 tonna teherbírású kamion esetén 150 EUR/nap, hűtős 22 tonna teherbírású autó esetén 200 EUR/nap. =7,5 tonna össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek esetén egyedi megállapodás az állásidő összege. Fuvaroztató ügyfelével, partnerével ill. fel-, és lerakóhellyel történő direkt kapcsolatfelvétel esetén a Fuvarozó, illetve annak alvállalkozója elesik a fuvardíj megfizetésétől. (Vevővédelem)

5.5. A fuvarozó abban az esetben jogosult a teljesítést megtagadni a fuvarfeladat közlésekor, ha bizonyított, hogy fuvareszköze kárt szenvedhet. Ez esetben a megrendelő lehetőség szerint az így kieső fuvarfeladatot más fuvarfeladattal igyekszik pótolni.

6. Fuvaroztató kötelezettségei

6.1. Fuvaroztató köteles Fuvarozót a tevékenység ellátásához szükséges minden információval megfelelő időben úgy ellátni, hogy a tevékenység a szerződésnek megfelelően teljesíthető legyen. A hiányos tájékoztatásból adódó hibás teljesítésből eredő kár Fuvaroztatót terheli.

6.2 Fuvaroztató, köteles a partner- ill. az áru kiszolgáltatási adatokat úgy megadni, hogy azon valamennyi adat fellelhető legyen. Ezek egyeztethetetlenségéből, pontatlanságából eredő károkért Fuvarozót nem terheli felelősség.

6.3. Fuvaroztató gondoskodik a tevékenységhez tartozó és Fuvarozó által jelzett (jogos) problémák hatáskörében lehetséges megoldásáról. Fuvarozót nem terheli felelősség, ha a jelzés időpontjától számított 1 napon belül Fuvaroztató részéről nem történik intézkedés.

6.4. Fuvaroztató köteles a fuvarfeladatok után járó megállapodás szerinti fuvardíjat Fuvarozónak megfizetni.

7. Díjelszámolás, fuvardíj kiegyenlítése

7.1. A Fuvarozó által kiállított fuvardíj számla teljesítési dátuma meg kell, hogy egyezzen a fuvarfeladat utolsó lerakási dátumával

7.2. Az áruátvételt szabályosan igazoló, lebélyegzett eredeti CMR-fuvarlevél melléklettel beérkező, számla ellenében a számla beérkezésétől számított 60 banki napon belül átutalással teljesíti Fuvaroztató. A fizetési határidő a tartalmilag és alakilag helyes, áruátvételt igazoló összes eredeti fuvarokmánnyal együtt megküldött számla kézhezvételének napjától számítandó. Késedelmes teljesítés esetén a Fuvaroztató a Ptk. 6:155 § szerinti késedelemi kamatot és a 2016. évi IX. törvény (a behajtási költségátalányról) 3. § (1) szerinti összeget köteles Fuvarozónak megfizetni, továbbá a késedelemmel egyébként okozott kárt köteles megtéríteni számára.

7.3. A számlát a Fuvaroztató kizárólag papír alapon, igazolt személyes átadás- átvétellel, vagy postai úton fogad.

7.4. Devizában megadott fuvardíj számlázása a TELJESÍTÉS napján érvényes középárfolyamon történik (Magyar Nemzeti Bank jegyzése szerint). Számla csak a Fuvaroztató hivatkozási számának feltüntetésével, állásidő csak leigazolt tartózkodási igazolás ellenében kerül elfogadásra. A fuvardíj tartalmazza az okmányok kitöltésének költségeit is. A számla mellé csatolni kell a Fuvaroztató által küldött eseti fuvarozási megbízást.

7.5. Számlázási név és cím: Heves-Transz Kft.
3360 Heves, Szerelem A. u. 1.
Adószám: 14044993-2-10
Közösségi adószám:HU14044993

7.6. A számla kiállítása a megbízásban rögzített összegben és devizanemben történhet.

7.7. A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 163. §-hoz igazodóan fuvarozó vállalja, hogy a teljesítéstől számított 10 napon belül a számláját a Fuvaroztató részére kiállítja és a teljesítést igazoló okmányokkal együtt megküldi, ezáltal biztosítva, hogy Fuvaroztató a teljesítést megbízója felé a törvény rendelkezése szerint 15 napon belül továbbszámlázhassa.

7.8. A fuvardíj tartalmazza a fuvarozás során felmerült összes költséget.

7.9. Felek kifejezetten kizárják annak a lehetőségét, hogy a Fuvarozó beszámítsa bármely követelését a Fuvaroztató követeléseibe.

8. Titoktartás, versenytilalmi rendelkezések

8.1. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződést, a Felek között létrejött minden egyéb megállapodást vagy egyezséget, valamint a bármelyik Fél által a másik Félnek átadott minden információt, dokumentációt, adatot vagy know-how-t bizalmasan kezelnek, azok tényét és tartalmát kölcsönösen üzleti titokként kezelik.

8.2. Szerződő Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas Információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, egyszersmind minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne kerülhessen a nyilvánosság, valamint harmadik személyek tudomására.

Egyik Felet sem terheli a fentiekben meghatározott titoktartási kötelezettség, amennyiben a Bizalmas Információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, választott bíróság vagy hatóság jogerős határozatán alapul.

8.3. Szerződő Felek titoktartási kötelezettsége alkalmazottaikra, megbízottaikra, ügynökeikre, tagjaikra és vezetőikre is vonatkozik, akik a titoktartási kötelezettséget mindkét Fél írásos és előzetes hozzájárulása nélkül nem oldhatják fel.

A Felek titoktartására és a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó rendelkezések a jelen Megállapodás hatályban léte alatt, illetve a megszűnésétől számított 5 évig maradnak érvényben.

8.4. Fuvarozó tudomásul veszi, hogy a Fuvaroztató által szerzett fuvarfeladatok 12 év szakmai tapasztalata és megbízható teljesítései alapján szerzett jó üzleti hírnév, egyúttal szorgalom és rátermettség eredménye. Fuvarozó vállalja, hogy jelen szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követő 5 éven belül nem ajánl és vállal fuvarfeladatot olyan megbízónak, megrendelőnek közvetve vagy közvetlenül, akit a Fuvaroztató által közvetített fuvarfeladatok vállalása során ismert meg. Fuvarozó vállalja, hogy amennyiben megsértené ezt a rendelkezést teljes kártérítést, illetve üzletszerzési jutalék megfizetésére válik kötelessé Fuvaroztató felé, az általa vállalt fuvarfeladatok nettó értékének 20% mértékében a jelen szerződés megszűnését követő 5 év hatálya alatt.

9. Vegyes rendelkezések

9.1. Felek kijelentik, hogy esetleges vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton (peren kívül) rendezik, egyéb esetekben jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai alkalmazandók.

9.2. Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett, a jogszabályoknak megfelelően működő gazdasági társaságok, továbbá rendelkeznek –a nemzetközi és hazai közúti árufuvarozás végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, szakhatósági engedélyekkel, valamint a törvény által előírt, minimális összegű fuvarozói árukár felelősségbiztosítással.

9.3. A szerződő felek jelen szerződésben foglaltakat, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

9.4. Jelen szerződésre a Ptk. fuvarozási szerződésre vonatkozó szabályain túl (6:257-271. §) a Ptk. vállalkozási szerződésre irányadó szabályai is (6:238-249.§) irányadóak.

9.5. A jelen keretszerződést a felek határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal 60 napra felmondhatja.

Heves, 2017.07.01.

HEVES-TRANSZ

Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy Jenő ügyvezető

Elfogadom az Általános szerződési feltételeket